Wniosek o obsługę zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych drogą elektroniczną.

 

Data wypełnienia (DD.MM.RRRR): * 

Dane wnioskodawcy

Imię: * 
Nazwisko: *  
Telefon do kontaktu: *  
Nr dowodu osobistego: 

Dane firmy

Nazwa firmy: *  
Państwo: *  
Ulica: *  
Nr budynku (nr lokalu): * 
Kod pocztowy: * 
Miejscowość: * 
Email: * 
NIP/PESEL: * 
REGON: *  
Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej: *
nadany przez: *

* - pola wymagane